Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

RODO

Klauzula informacyjna RODO


      Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Żłobek Miejski w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 7A, 11-040 Dobre Miasto, reprezentowany przez Dyrektora Żłobka Miejskiego – tel. 607719089.

 

 1. W sprawie ochrony danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: katarzynadrozdziel@wp.pl oraz poprzez numer kontaktowy 734473566

 

 

3 . Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz. U 2018, poz. 603) w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, dla którego zostały podane, czyli prowadzenia działalności wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.

 2. Pozyskane  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

 3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo :
 • żądania usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego        dokonano na podstawie zgody, przed jej             cofnięciem.

 

 1. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

 

 1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 2. Dane udostępnione przez Państwa, nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).Data dodania: 2022-02-14 08:51:24
Ilość wyświetleń: 878

„Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu,  stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje